ico

Algemene Voorwaarden

You are here: Home » Algemene Voorwaarden

Algemene-Voorwaarden

 

 

 Afspraken

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
  Indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Tarieven

 • Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typ fouten en wijzigingen.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Persoonsgegevens en Privacy

 • De pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 • De pedicure is niet aansprakelijk door het ontstaan van klachten als de pedicure onjuiste informatie heeft gekregen en of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Klachten

 • Heeft u een klacht die is ontstaan na een voetbehandeling dan dient u deze zo spoedig mogelijk te melden, doch binnen drie dagen na ontdekking. Indien de klacht gegrond is zal de pedicure de behandeling kosteloos opnieuw doen.

Behoorlijk gedrag

 • De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
  Indien de cliënt na een herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen  heeft de pedicure het recht de behandeling te stoppen en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Recht

 • Op elke overeenkomst tussen de pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Show Comments